Menu Zamknij

Serie wydawnicze

1. Badania nad źródłami do historii XIX I XX wieku. Studia i interpretacje, red. Adam Rajewski, Jakub Józefiak, 2014

2. Biography in the Humanities. Differences, Limits, Possibilities, red. Paulina Misiewicz, Fryderyk Mudzo, Maciej Sawicki, 2016

3. Źródła historyczne. Nowe konteksty – badania – interpretacje, red. Violetta Julkowska, Sabina Jakutovič, Piotr Krajewski, 2017

Redakcja naukowa Józef Dobosz

Numery 1-5 Serii ukazały się w Wydawnictwie Poznańskim.

6. Bernadetta Manyś, Wileńskie aniwersarze imienin Augusta III w świetle prasy informacyjnej z epoki. Opracowanie i edycja źródłowa, 2016

7. Kiedy Anu i Enlii… Teksty królewskie pierwszej dynastii babilońskiej, Witold Tyborowski oraz Krzysztof Kałek, Paulina Słoma, Damian Szafran, Marcin Wieczorek, 2018

8. Dwa XVIII-wieczne diariusze wileńskiego kościoła pw. św. św. Janów – edycja źródłowa i opracowanie. Część pierwsza. Diarius actorum parochiae Vilnensis, opracowanie i wstęp Bernadetta Manyś, 2018

9. Dwa XVIII-wieczne diariusze wileńskiego kościoła pw. św. św. Janów – edycja źródłowa i opracowanie. Część druga. Dyjariusz albo notacyje roku całego, to jest 1742, opracowanie i wstęp Bernadetta Manyś, Poznań 2018

10. Z dziejów wojny o sukcesję polską. Listy Wielkopolan do Jana Tarły wojewody lubelskiego z lat 1734-1735, wydali Grzegorz Glabisz, Michał Zwierzykowski, 2018

11. Tadeusz Siuta, Datames, 2019, przygotował do druku Krzysztof Królczyk, 2019 (omyłkowy nr 10)

1. Ilona Czamańska, Historia Serbii, t. 1: Od pojawienia się Serbów na Bałkanach do 1830 roku, 2021

Redaktor naukowy Jan Prostko-Prostyński

Pierwszy tom Serii, autorstwa Jana Prostko-Prostyńskiego, ukazał się w Wydawnictwie Contact.

2. Łukasz Smorczewski, Administracja Diecezji Pontu w późnym Cesarstwie Rzymskim, 2019

1. Regionalizm w polskiej refleksji dydaktyczno-historycznej. Wybór tekstów cz. 1 (lata 1918-1939), wstęp, dobór i opracowanie Danuta Konieczka-Śliwińska, 2020

Redaktor naukowy Kazimierz Ilski

1. Waldemar Ceran, Początki i etapy rozwoju bizantynologii polskiej, 2005 (Wyd. 2 poprawione – 2006)

2. Hartmut Leppin, Początki polityki kościelnej Justyniana, z języka niemiego przełożyli Kazimierz Ilski i Anna Kotłowska, 2005 (Wyd. 2 poprawione – 2006)

3. Beat Näf, Italienreisen in spätrömischer Zeit, 2006

4. Johannes Koder, „Euromediterraneum” i „Eurazja” w poglądach bizantyńczyków na przestrzeń i politykę, 2007

5. Günter Prinzing, Status prawny dzieci w Bizancjum, z angielskiego tłumaczyła Anna Kotłowska, 2008

6. Paweł Janiszewski, Greccy sofiści i retoryka w chrześcijańskich sporach dogmatycznych III i IV wieku, 2008

7. Helmut Halfmann, Iudaea: kein Teil der Römischen Oikumene?, 2008

8. Sławomir Bralewski, Cesarz Konstantyn I Wielki wobec kontrowersji ariańskiej, 2009

9. Rafał Kosiński, Spór mesaliański w późnym antyku, 2012

10. Ewa Wipszycka, Jak kształtował się autorytet mnichów egipskich. Casus kongregacji pachomiańskiej pierwszych pokoleń, 2012

11. Jarosław Dudek, Chrzest Chazarii – projekty i próby realizacji, 2014

12. Engelbert Winter, Kult Jowisza Dolicheńskiego i jego początki, 2015

13. Łukasz Różycki, Mauricii Strategicon – praktyczny podręcznik wojskowy i dzieło antykwaryczne, 2015

14. Łukasz Różycki, Strach i motywacja na późnoantycznym polu bitwy w świetle rzymskich traktatów wojskowych, 2018

15. Grzegorz Rostkowski, Chazaria i Chazarowie w polskich badaniach (1975-2016), Poznań 2019

1. Jan Prostko-Prostyński, Utraeque res publicae.The Emperor Anastasius I’s Gothic Policy (491-518), 1996

2. Józef Dobosz, Działalność fundacyjna Kazimierza Sprawidliwego, 1995

3. Andrzej M. Wyrwa, Procesy fundacyjne wielkopolskichklasztorów cysterskich linii altenberskiej: Łekno, Ląd, Obra, 1995

4. Stanisław Nawrocki, Archiwistyka i regionalizm, 1995

5. Scripta Minora, I, red. Bohdan Lapis, 1996

6. Nauczyciel historii. Ku nowej formacji dydaktycznej. Praca zbiorowa, red. Maria Kujawska, 1996

7. Ernst Kantorowicz (1895-1963). Soziales Milieu und wissenschaftliche Relevanz: Vorträge des Symposiums am Institut für Geschichte der Adam-Mickiewicz-Universität, Poznań, 23-24. November 1995, red. Jerzy Strzelczyk, 1996

8. Dorota Skotarczak, Od Astaire’a do Travolty. Amerykański musical filmowy w kontekście historii Stanów Zjednoczonych, 1996

9. L’explication en histoire: problèmes historiographiques et didactiques: actes du Colloque polono-français, Poznań, 19-22 septembre 1995, sous la dir. d’Henri Moniot et de Maciej Serwański; Université Adam Mickiewicz Poznań, Université Denis Diderot, Paris 7, red. Moniot Henri, Maciej Serwański, 1996

10. Gerard Labuda, Polsko-niemieckie rozmowy o przeszłości. Zbiór rozpraw i artykułów, 1996

11. Jakiej archeologii potrzebuje współczesna humanistyka?, red. Janusz Ostoja-Zagórski, 1997

12. Janusz Pajewski, Rozprawy i studia z dziejów powszechnych i Polski, 1997

13. Przemysł II: odnowienie Królestwa Polskiego, red. Jadwiga Krzyżaniakowa, 1997

14. Tadeusz Kotłowski, Historia Republiki Weimarskiej 1919-1933, 1997

15. Bronisław Nowacki, Przemysł II 1257-1296. Odnowiciel korony polskiej, 1997

16. Die Helden in der Geschichte und der Historiographie: Vorträge einer gemeinsamen Konferenz des Instituts für Geschichte der Adam-Mickiewicz-Universität Poznań und des Historischen Seminars der Universität Hannover, Poznań 26-27 Oktober 1995, red. Jerzy Strzelczyk, 1997

17. Zbigniew Pilarczyk, Fortyfikacje na ziemiach koronnych Rzeczypospolitej w XVIII wieku, 1997

18. Od Grabskiego do Balcerowicza. Systemy pieniężne w gospodarce polskiej: praca zbiorowa, red. Zenobia Knakiewicz, Stefan Kowal, 1997

19. Eruditio et interpretatio. Studia historyczne, red. Zbigniew Chodyła, 1997

20. Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, II, red. Benon Miśkiewicz, 1998

21. Scripta Minora, II, red. Bohdan Lapis, 1998

22. Violetta Julkowska, Retoryka w narracji historycznej Joachima Lelewela, 1998

23. Świat historii: prace z metodologii historii i historii historiografii dedykowane Jerzemu Topolskiemu z okazji siedemdziesięciolecia urodzin, red. Wojciech Wrzosek, 1998

24. Antoni Czubiński, Stronnictwo Demokratyczne (1937-1989). Zarys dziejów, 1998

25. Antoni Czubiński, Między Niemcami a Rosją. Społeczeństwo polskie w walce o przetrwanie i zachowanie niezależności państwowej w XIX i XX w. Rozprawy i studia, 1998

26. Scripta Minora, III, red. Leszek Mrozewicz, 1999

27. Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, III, red. Benon Miśkiewicz, 1999

28. Miasto na pocztówce. Poznań na tle porównawczym, red. Rudolf Jaworski, Witold Molik, 1999

29. Krajowość – tradycje zgody narodów w dobie nacjonalizmu. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Instytucie Historii UAM w Poznaniu, (11-12 maja 1998), red. Jan Jurkiewicz, 1999

30. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Polityka handlowa Trzeciej Rzeszy wobec państw Europy Południowo-Wschodniej, Środkowej i Wschodniej w latach 1933-1939, 2000

31. Ernst Kantorowicz (1895-1963). Soziales Milieu und wissenschaftliche Relevanz: Vorträge des Symposiums am Institut für Geschichte der Adam-Mickiewicz-Universität, Poznań, 23-24. November 1995, red. Jerzy Strzelczyk, 2000

32. Docendo discimus. Studia historyczne ofiarowane profesorowi Zbigniewowi Wielgoszowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Krzysztof Kaczmarek, Jarosław Nikodem, 2000

33. Nihil superfluum esse: studia z dziejów średniowiecza ofiarowane profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, red. Jerzy Strzelczyk, Józef Dobosz, 2000

34. Les grands hommes des autres. Les grands hommes des autres : actes du Xe Colloque Poznań-Strasbourg des 4-6 novembre 1998, red. Maciej Serwański, 2000

35. Uczeń i nowa humanistyka: praca zbiorowa, red. Maria Kujawska, 2000

36. Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, IV, red. Benon Miśkiewicz, 2000

37. Eruditio et interpretatio. Studia historyczne, red. Zbigniew Chodyła, 2000

38. Slawen, Deutsche und Dänen in zwei historischen Grenzregionen (Schleswig-Holstein und Großpolen) Vorträge einer gemeinsamen Konferenz des Instituts für Geschichte der Adam-Mickiewicz-Universität Poznań und des Historischen Seminars der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Poznań, 23.-25. Oktober 1997, red. Jerzy Strzelczyk, 2001

39. Gerard Labuda, Święty Stanisław – biskup krakowski, patron Polski. Śladami zabójstwa, męczeństwa, kanonizacji, 2000

40. Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, V, red. Benon Miśkiewicz, 2001

41. Maria Kujawska, Problemy współczesnej edukacji historycznej, 2001

42. Krzysztof Kaczmarek, Studia uniwersyteckie cystersów z ziem polskich w okresie średniowecza, 2002

43. Danuta Konieczka-Śliwińska, Retoryka we współczesnych szkolnych podręcznikach historii, 2001

44. Scriptura custos memoriae. Prace historyczne, red. Danuta Zydorek, 2001

45. Lech Trzeciakowski, W kręgu polityki. Polacy – Niemcy w XIX wieku, 2002

46. Marek Mikołajczyk, Polityka Francji wobec ZSRR w latach 1944-1955, 2004

47. Swoi i obcy. Studia z dziejów myśli Wielkiej Emigracji, red. Przemysław Matusik, Krzysztof Marchlewicz, 2004

48. Polska na tle procesów rozwojowych Europy w XX wieku, red. Stanisław Sierpowski, 2002

49. Wizje i rzeczywistość. Studia o społeczeństwie, gospodarce i polityce poświęcone profesorowi doktorowi Czesławowi Łuczakowi w 80. rocznicę urodzin, red. Stefan Kowal, Roman Macyra, Witold Szulc, 2002

50. Społeczeństwo, armia i polityka w dziejach Polski i Europy. Studia z dziejów politycznych i wojskowych dedykowane profesorowi Benonowi Miśkiewiczowi z okazji jubileuszu siedemdziesięciolecia urodzin, red. Antoni Czubiński, Bohdan Lapis, Czesław Łuczak, 2002

51. Uczeń w nowej szkole. Edukacja humanistyczna: praca zbiorowa, red. Maria Kujawska, 2002

52. Między wielką polityką a narodowym partykularyzmem, red. red. Jadwiga Kiwerska, Bogdan Koszel, 2002

53. Dzieje polityczne, kultura, biografistyka. Studia z historii XIX i XX wieku ofiarowane prof. Zbigniewowi Dworeckiemu, red. Przemysła Matusik, 2002

54. Między historią a edukacją historyczną. Studia i szkice dedykowane Profesor Marii Kujawskiej, red. Violetta Julkowska, 2003

55. Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, VI, red. Benon Miśkiewicz, 2002

56. Francja, Niemcy i Polska w Europie nowożytnej i najnowszej (XVI – XX w.). Dziesięć lat Trójkąta Weimarskiego: konferencja międzynarodowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 11-12. 10. 2001, red. Maciej Forycki, Maciej Serwański, 2003

57. Jolanta Dworzaczkowa, Z dziejów Braci Czeskich w Polsce, 2003

58. La Pologne et l’Europe occidentale du Moyen-Âge à nos jours: actes du colloque organisé par l’Université Paris VII-Denis Diderot, Paris, les 28 et 29 octobre 1999, red. Marie-Louise Pelus-Kaplan, Daniel Tollet, Maciej Forycki, Maciej Serwański, 2004

59. Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, VII, red Benon Miśkiewicz, 2003

60. Niemcy i Polska w trudnych latach 1933-1990. Nowe spojrzenie na dawne konflikty: praca zbiorowa, red. Bernd Martin, Arkadiusz Stempin, 2004

61. Jarosław Nikodem, Polska i Litwa wobec husyckich Czech w latach 1420-1433. Studium o polityce dynastycznej Władysława Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza, 2004

62. Krzysztof Stryjkowski, Położenie osób wpisanych na niemiecką listę narodowościową w latach 1945-1950, 2004

63. Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, VIII, red. Benon Miśkiewicz, 2004

64. Dariusz Andrzej Sikorski, Anglosasi i wpływy anglosaskie w skryptoriach karolińskich (studium paleograficzno-kodykologiczne), 2005

65. Amis et ennemis héréditaires : les stéréotypes nationaux : actes du XIIe colloque Poznań-Strasbourg des 3-4 octobre 2002, red. red. Maciej Serwański, Maciej Forycki , 2006

66. Stratégies de la Contre-Réforme en France et en Pologne: actes du colloque polono-français, Versailles, 26-29 octobre 2000, red. Chantal Grell, Maciej Serwański 2006.

67. Krzysztof Kaczmarek, Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie średniowiecza, 2005

68. Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej. Numer specjalny, red. Karol Olejnik, Zbigniew Pilarczyk, 2005

69. Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, IX, red. Benon Miśkiewicz, 2005

70. Scripta Minora, IV, red. Bohdan Lapis, 2006

71. Zbigniew Wielgosz, Pogranicze wielkopolsko-zachodniopomorskie w średniowieczu. Krajobraz naturalny i struktury osadnicze, 2006

72. Historia – pamięć – tożsamość. postaci upamiętniane przez współczesnych mieszkańców różnych części Europy, red. Bogumił Jewsiewicki, Maria Kujawska, 2006

73. Benon Miśkiewicz, Badania historycznowojskowe. Przedmiot, podstawy badawcze, metodyka, 2006

74. Zbigniew Górczak, Rozwój majątków możnowładztwa wielkopolskiego w II połowie XV i początkach XVI wieku. Studium z dziejów wielkiej własności ziemskiej, 2007

75. Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej, Gniezno, 27-29 września 2005 roku, red. Józef Dobosz, Jakub Kujawiński, Marzena Matla-Kozłowska, 2007

76. Grzegorz Błaszczyk, Geografia historyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stan i perspektywy badań, 2007

77. Poznański Czerwiec 1956. Uwarunkowania – przebieg – konsekwencje. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Poznań 22-23 czerwca 2006, red. Konrad Białecki, Stanisław Jankowiak, 2007

78. Jakub Wojtkowiak, Polowanie na „dalniewostoczników”. Represje wobec korpusu oficerskiego dalekowschodniego zgrupowania radzieckich sił zbrojnych w latach 1936-1939, 2007

79. Niemcy w polityce międzynarodowej podczas II wojny światowej, red. Stanisław Sierpowski, 2007

80. Scripta Minora, V, red. Bohdan Lapis, 2007

81. Studia z dziejów polskie historiografii wojskowej, X, red. Benon Miśkiewicz, 2006

82. Krzysztof Marchlewicz, Wielka Emigracja na wyspach Brytyjskich (1861-1863), 2008

83. Anita Napierała, Funkcje cierpienia w antropologii romantycznej. Wizje i diagnozy Zygmunta Krasińskiego, 2008

84. Religion et nation: entre l’universel et les particularismes : actes du XIVe colloque Poznań – Strasbourg, 28-29 septembre 2006, red. Maciej Forycki, Maciej Serwański, 2008

85. Jarosław Piątek, Wojny XX wieku (wybrane aspekty), 2008

86. Studia z dziejów historiografii wojskowej, XI, red. Maciej Franz, 2009

87. Drugie polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Mediewista wobec źródła – teoria i praktyka: materiały z konferencji naukowej, Gniezno, 25-28 września 2007 roku, red. Józef Dobosz, Jakub Kujawiński, Marzena Matla, 2009

88. Wielkopolska – Polska – Czechy. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane profesorowi Bronisławowi Nowackiemu, red. Zbyszko Górczak, Jacek Jaskulski, 2009

89. Scripta Minora, VI, red. J. Dobosz, 2010

90. Doświadczenie i pamięć. Europa Środkowo-Wschodnia między przestrzenią doświadczenia i horyzontem oczekiwań, red. Maria Kujawska, Izabela Skórzyńska, 2010

91. Historia – mentalność – tożsamość. Studia z historii, historii historiografii i metodologii historii, red. Karolina Polasik-Wrzosek, Wojciech Wrzosek, Leonid Zaszkilniak, 2010

92. Niemcy jako problem międzynarodowy po wojnie światowej: opracowanie zbiorowe, red. Stanisław Sierpowski, 2010

93. Izabela Skórzyńska, Widowiska przeszłości. Alternatywne polityki pamięci 1989-2009, 2010

94. Społeczeństwo PRL, t. 1: Historia, red. red. Stanisław Jankowiak, Damian Skotarczak, Izabela Skórzyńska, 2010

95. Obrazy migracji, red. Kazimierz Ilski, 2010

96. Przemysław Matusik, „Nadeszła epoka przejścia…” Nowoczesność w piśmiennictwie katolickim Poznańskiego 1836-1871, 2011

97. Homo sum: Humani nil a me alienum puto. Zycie codzienne wczoraj i dziś, red. Magdalena Moskalewicz, Aleksandra Paradowska, 2011

98. Paweł Stróżyk, Źródła ikonograficzne w badaniu źródłoznawczym na przykładzie drzwi gnieźnieńskich. Heureza i krytyka zewnętrzna, 2011

99. Jadwiga Krzyżaniakowa, „Nie ma historii bez człowieka”. Studia z dziejów średniowiecza, 2011

100. Danuta Konieczka-Śliwińska, Edukacyjny nurt regionalizmu historycznego w Polsce po 1918 roku. Konteksty, koncepcje programowe, realia, 2011

101. Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, XII, red. Benon Miśkiewicz, Zbigniew Pilarczyk, 2011

102. Mediewiści, red. Jerzy Strzelczyk, 2011

103. Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, red. Sebastian Ruciński, Katarzyna Balbuza, Krzysztof Królczyk, 2011

104. Polska – Francja – Europa. Studia z dziejów Polski i stosunków międzynarodowych, red. Maciej Forycki, Agnieszka Jakuboszczak, Jan Jurkiewicz, Igor Kraszewski, Mikołaj Pukianiec, 2011

105. Jerzy Kołacki, Bolesne punkty historii. „Wypędzeni” i „wypędzenia” w polskim piśmiennictwie naukowym, 2012

106. Jędrzej Paszkiewicz, Grecja a bezpieczeństwo międzynarodowe na Bałkanach 1923-1936, 2012

107. Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych. Studia i szkice, red. red. Karol Kościelniak, Zbigniew Pilarczyk, 2012

108. Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, XIII, red. Zbigniew Pilarczyk, 2012

109. Stanisław Sierpowski, Studia z historii Włoch XX wieku, 2012

110. Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, XIV, red. Zbigniew Pilarczyk, 2013

111. Homo, qui sentit. Ból i przyjemność w średniowiecznej kulturze Wschodu i Zachodu, red. Jacek Banaszkiewicz, Kazimierz Ilski, 2013

112. Wrogowie, sojusznicy, towarzysze broni. Polsko-rosyjskie stosunki wojskowe w pierwszej połowie XX wieku, red. Jakub Wojtkowiak, 2013

113. Authority in the Past and Present. Sources and Social Functions, red. Kazimierz Ilski, Krzysztof Marchlewicz, 2013

114. Mediewiści, II, red. Jerzy Strzelczyk, 2013

115. Rafał Dobek, Pierre-Joseph Proudhon, 2013

116. Śladami Mistrza. Prace z historii najnowszej dedykowane Profesorowi Antoniemu Czubińskiemu, red. Stanisław Sierpowski, 2013

117. Krzysztof Królczyk, Propagatio Imperii Cesarstwo Rzymskie a świat zewnętrzny w okresie rządów Septymiusza Sewera (193-211 r.), 2014

118. Andrea Mariani, I gesuiti e la nobiltà polacco-lituana nel tardo periodo sassone (1724-1763). Cultura e istruzione fra tradizione e innovazione, 2014

119. Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, t. XV, red. Zbigniew Pilarczyk, 2014

120. Koniec „belle époque” w błotnistych okopach. W stulecie wybuchu pierwszej wojny światowej 1914-2014, red. Red. Mateusz Hurysz Georgi Gruew, 2015

121. Stanisław Sierpowski, Gra o Niemcy. Międzynarodowy kontekst wstąpienia Niemiec do Ligi Narodów w roku 1926, 2015

122. Współczesna edukacja historyczna. Doświadczenia, oczekiwania, red. Justyna Budzińska, Justyna Strykowska, 2015

123. Nowe funkcje archiwów, red. Irena Mamczak-Gadkowska, Krzysztof Stryjkowski, 2015

124. Społeczeństwo PRL, t. II: Kultura, pamięć, red. Izabela Skórzyńska, Damian Skotarczak, Stanisław Jankowiak, 2015

125. Inskrypcje na pieczęciach. Treści, formy, funkcje, red. red. Piotr Pokora, Marcin Hlebionka, Tomasz Kałuski, 2016

126. Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, XVI, red. Zbigniew Pilarczyk, 2015

127. Życie codzienne, gospodarka, kultura i społeczeństwo polskie w latach 1772-1918. Rozprawy z dziejów ziem polskich w okresie zaborów, red. Waldemar Łazuga, Damian Szymczak, 2015

128. Między polityką, historią a pamięcią historyczną. Studia z dziejów Polski okresu porozbiorowego, Waldemar Łazuga, Sebastian Paczos, 2015

129. Małgorzata Praczyk, Materia pomnika. Studium porównawcze na przykładzie monumentów w Poznaniu i Strasburgu w XIX i XX wieku, 2015

130. Marcin Danielewski, Sieć grodowa na Kujawach oraz jej funkcje od połowy X do końca XIII wieku, 2016

131. Mediewiści, III, red. Jerzy Strzelczyk, 2015

132. Agnieszka Sawicz, Armia i Krym pod niebiesko-żółtą flagą. Ukraińskie problemy natury wojskowo-politycznej w latach 1991-1996 w świetle prasy polskiej, 2016

133. Badania jakościowe w regionalistyce: praca zbiorowa, red. Danuta Konieczka-Śliwińska, Iwona Miedzińska, 2016

134. Krzysztof Marchlewicz, Dystans, współczucie i „znikomy interes”. Uwarunkowania brytyjskiej polityki wobec Polski w latach 1815-1914, 2016

134. Stanisław Jankowiak, Wielkopolanie wobec przemian politycznych 1956 roku, 2016

135. Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, XVII, red. Zbigniew Pilarczyk, 2016

136. Agnieszka Jakuboszczak, Rodzina i rodzinność szlachcianek wielkopolskich w XVIII wieku: perspektywa kobieca, 2016

137. Praca pamięci i historii. Studia z antropologii historycznej pamięci, red. Bogumił Jewsiewicki, 2016

138. Marek Mikołajczyk, Od polityki splendid isolation do członkostwa w EWG: Wielka Brytania wobec integracji europejskiej w latach 1950-1973, 2016

139. Człowiek, naród, państwo wobec wyzwań XX wieku, red. Marek Mikołajczyk, 2016

140. Metryka dominikanów poznańskich 1576-1815, wydał Krzysztof Kaczmarek, 2016

141. Społeczeństwo PRL, t. III: 1956, red. Dorota Skotarczak, Stanisław Jankowiak, 2016

142. Mediewiści, IV, red. Jerzy Strzelczyk, 2016

143. Odkrywanie Europy Środkowej – od mitologii do rzeczywistości, red. Marcin Danielewski Robert Tomasz Tomczak, 2016

144. „Ziemia skrywa kości”. Zapomniane krajobrazy pamięci – cmentarze protestanckie w Wielkopolsce po 1945 roku, red. Jerzy Kołacki, Izabela Skórzyńska, 2017

145. Wojenny Poznań. Fortyfikacje i walki o miasto do XVIII wieku, red. Zbigniew Pilarczyk , Marcin Danielewski, Karol Kościelniak, 2017

146. Romuald Rydz, Ku metamorfozie. Geneza rewolucji niepodległościowych w amerykańskim imperium Hiszpanii, 2017

147. Maciej Moszyński, Antysemityzm w Królestwie Polskim. Narodziny nowoczesnej ideologii antyżydowskiej (1864-1914), 2017

148. Marzena Matla, Czeskie wpływy w życiu religijnym i piśmiennictwie państwa piastowskiego w X-XI wieku, 2017

149. Agnieszka Sawicz, Konsulat bez precedensu. Agencja Konsularna we Lwowie wobec problemów mniejszości polskiej, 2017

150. O marce. Kontekst historyczny i kulturowy, red. Regina Pacanowska, 2018

151. Niepamięć wojny. Europa Środkowo-Wschodnia w XX/XXI wieku, red. Justyna Budzińska, Edyta Głowacka-Sobiech, Bernadette Jondy, 2017

152. Kalwaria Wielewska. Stulecie trwania (1915-2015), red. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Fryderyk Mudzio, Monika Jania-Szczechowiak, 2017

153. Krzysztof Kaczmarek, Święcenia duchowieństwa w Diecezji Gnieźnieńskiej w latach 1482-1493, 2018

154. Zbigniew Dworecki, Chrześcijańska Demokracja w Poznańskiem w latach Drugiej Rzeczypospolitej, 2018

155. Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, XVIII, red. Zbigniew Pilarczyk, 2017

156. [brak publikacji]

157. Mediewiści, V, red. Jerzy Strzelczyk, 2017

158. Bartosz Kruszyński, Kaczmarek-regimenty. Niemiecka 10. Dywizja Piechoty podczas fazy wstępnej I wojny światowej w roku 1914, 2018

158. Stanisław Sierpowski, Liga Narodów w najlepszym czasie (1926-1929), 2018

159. Współczesna dokumentacja – współczesne archiwa, red. Irena Mamczak-Gadkowska, Krzysztof Stryjkowski, 2018

160. Wielkopolska i… nie tylko, red. Konrad Białecki, Tomasz Ceglarz, Marcin Jurek, Łukasz Komorowski, 2018

161. Anna Skowronek, Polacy w rosyjskiej Besarabii w latach 1812-1918, 2018 [w tomie błędnie podano nr 148]

162. Maria Solarska, Maciej Bugajewski, Doświadczanie przeszłości. Poznanie historyczne wobec pluralizmu czasu historycznego, 2018

163. Cmentarze nieistniejących cmentarzy. Ewangelickie dziedzictwo kulturowe w Wolsztynie (w 500. rocznicę reformacji). Praca zbiorowa = Friedhöfe nichtexistierender Friedhöfe. Das evangelische Kulturerbe in Wollstein (zum 500. Jahrestag der Reformation). Sammelband, red. Jerzy Kołacki, tłumaczenie Katarzyna Olecki, Marek Pollok, 2018.

164. Stanisław Sierpowski, Kondycja Stowarzyszeń Przyjaciół Ligi Narodów (1919-1930), 2018

165. Przełomowe wydarzenia historyczne we współczesnych polskich i czeskich podręcznikach szkolnych = Historické mezníky v současných polských a českých školních učebnicích, red. Danuta Konieczka-Śliwińska, Małgorzata Machałek, 2018

166. Kwestia polska w propagandzie w okresie pierwszej wojny światowej, red. Witold Molik, Tomasz Schramm, Damian Szymczak, 2018

167. Christopher Korten, Half-Truths: the Irish College, Rome, and a select history of the Catholic Church, 1772-1826, 2018

168. Nim całkowicie znikną. Cmentarze ewangelickie w powiecie poznańskim, red. Jerzy Kołacki, 2018

169. Zuzanna Jaśkowska-Józefiak, Archiwa uniwersytetów w Hiszpanii: organizacja, zasób i działalność, 2019

170. Józef Dobosz, Ecclesia, monasteria, privilegia… Studia z dziejów Kościoła w średniowiecznej Polsce, 2019

170 [błąd w numeracji]. Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, XIX, red. Zbigniew Pilarczyk, 2018

171. Anna Tatarkiewicz, Mater in statu nascendi. Społeczne i medyczne aspekty zdrowia reprodukcyjne kobiet w starożytnym Rzymie, 2018

172. Jan Prostko-Prostyński, Utraeque Res Publicae. The Emperor Anastasius Iʼs Gothic Policy (491-518), 2019

173. Mediewiści, VI, red. Jerzy Strzelczyk, 2018

174. Maciej Bugajewski, Historyczna wspólnota słowa. Rozważanie z teorii historii, 2018

175. Violetta Julkowska, Historie rodzinne. Narracje – narratorzy – interpretacje, 2018

176. Regina Pacanowska, Przemiany społeczno-gospodarcze w Wielkopolsce na przełomie XX/XXI wieku, 2018

177. „Ziemie Odzyskane”. W poszukiwaniu nowych naracji, red. Emilia Kledzik, Maciej Michalski, Małgorzata Praczyk, 2018 (nr 177)

178. Niemcy i Polska w trakcie i po zakończeniu pierwszej wojny światowej Niemiecka polityka okupacyjna i nowa zachodnia granica Polski = Deutschland und Polen im und nach dem Ersten Weltkrieg : deutsche Besatzungspolitik und die neue Westgrenze Polen, red. Bernd. Martin, Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Monika Jania-Szczechowiak, Fryderyk Mudzo, 2019

179. Magdalena Biniaś-Szkopek, Małżonkowie przed sądem biskupiego oficjała poznańskiego w pierwszej ćwierci XV wieku, 2019

180. Małgorzata Praczyk, Pamięć środowiskowa we wspomnieniach osadników na „Ziemiach Odzyskanych”, 2018

181. Metodyka i standardy opracowania archiwalnego. Rzeczywistość i potrzeby, red. Irena Mamczak-Gadkowska, Krzysztof Stryjkowski, 2019

182. Monika Sak, Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizacja, działalność, zasób, 2019

Redakcja naukowa Józef Dobosz

Tomy 1-6 ukazały się w ramach serii „Publikacje instytutu Historii”

7. Scripta minora, VII: Małgorzata Chmielarz, Cudowne uzdrowienia w historii Kościoła Sozomenosa, 2012

8. Scripta minora, VIII: Adam Jaroszyński, Środki transportu, obszar gospodarczy i siła nabywcza obywateli w taryfie cen maksymalnych Dioklecjana, 2012

9. Scripta minora, IX, 2014

10. Scripta minora, X: Filip Taterka, Stosunek Thotmesa III do koregencji z Hatszepsut w okresie samodzielnego panowania, 2016

11. Scripta minora, XI: Damian Zieliński, Paul Emil von Lettow-Vorbeck. Biografia, 2016

12. Scripta minora, XII: Stanisław Chmielowski, Nowoasyryjskie dokumenty pożyczek. Zarys zagadnienia, 2019

13. Scripta minora, XIII: Aneta Liwerska, Asklepios i medycyna w II w. Metody leczenia w Świętych mowach Eliusza Arystydesa, 2020

1. Archiwa i ich zasoby. Materiały pomocnicze do źródłoznawstwa, red. Agnieszka Jakuboszczak, Przemysław Matusik, Michał Zwierzykowski, Poznań 2012

Redaktor naukowy Krzysztof Rzepa

1. „Dom otwarty/Dom zamknięty”. II. Pogranicza wobec różnicy, red. Izabela Skórzyńska, 2014

1. Jolanta Dworzaczkowa, Moje wspomnienia ze studiów historycznych w latach 1942-1947 i z początków pracy na Uniwersytecie Poznańskim, 2013

2. Odnowienie doktoratu Profesora Lecha Trzeciakowskiego, red. Józef Dobosz, Witold Molik, Tomasz Schramm, Michał Zwierzykowski, 2014

3. Tomasz Schramm, Przemówienie z okazji otrzymania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 17 marca 2016 roku, 2016

1. Hans-Heinrich Nolte, Tradycja zacofania. Pięć wieków Rosji w systemie światowym, 1997

2. Peter Calmeyer, Metamorfozy irańskie, 1997

3. Tomasz Jasiński, Vdélygma tīs 'erīmóseōs: über die Anfänge des Neuen Testaments, tł. Ewa Przybylska, Annette Godefroid, 1998

4. Peter Nitsche, Stereotypy narodowe dotyczące Polski i Polaków w Niemczech w XIX w. tł. Dariusz Sikorski, 2000

5. Johannes Fried, Święty Wojciech i Polska, z języka niemieckiego przeł. Maciej Dorna, 2001

6. Aldona Prašmantaitė, Żmudzki biskup Józef Arnulf Giedroyć (1757-1838) i jego diecezja, 2001

7. Michael Biddiss, Dziedzictwo procesu norymberskiego z perspektywy historii, przekł. Rafał Witkowski, 2003

8. Ingė Lukšaitė, Reformacja a przemiany kulturowe w Wielkim Księstwie Litewskim, 2003

9. Anthony R. DeLuca, War and remembrance. Monsignor Charles Ginisty and the campaign to memorialize Verdun, 2005

10. Rimantas Miknys, Kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa na Litwie w pierwszej połowie XX w. (wybrane problemy), 2007

11. Glauco Maria Cantarella, W poszukiwaniu tożsamości? Papiestwo początków XI stulecia = À la recherche d’une identité? La papauté du premier XIe siècle, tłumaczył z języka francuskiego Jakub Kujawiński, 2011

12. Poznańskie Wykłady Niemieckiego Instytutu Historycznego w 2012 roku, 2014

13. Francesca Manzari, Funzioni delle immagini nel libro miniato: didattica, divulgazione e devozione attraverso i cicli biblici nel Tardo Medioevo = Funkcje obrazów w książce iluminowanej: biblijne cykle ikonograficzne jako pomoc w nauczaniu i upowszechnianiu Biblii oraz narzędzie praktyk religijnych w późnym średniowieczu, tł. Jakub Kujawiński, 2014

14. Lidia Capo, Il IX Secolo visto da Roma = Wiek IX widziany z Rzymu; Roma nel secolo IX = Rzym w IX wieku, tł. Jakub Kujawiński, 2014

1. 'Alī ibn Muhammad Ibn al-Atīr, Kompletna księga historii: z czynów sułtana Saladyna = Al-kāmil fī at-tārīh min af’āl as-sultān Salāh ad-Dīn , z języka arabskiego przetłumaczyli Michał Filip Horbowski, Justyna Maćkowiak, Dominik Małgowski, red., wstęp i komententarz Zdzisław Pentek, 2007

2. Abū Ğa’far Muḥammad Ibn Ğarīr Aṭ-Ṭabarī, Historia proroków i królów: z dziejów Bizancjum (do połowy VII w.) = Tārīh ar-rusul wa al-mulūk, z języka arabskiego przetłumaczył, wstępem, komentarze opatrzył Filip Andrzej Jakubowski, 2011

3. Robert de Clari, Zdobycie Konstantynopola, z języka starofrancuskiego przetłumaczył, wstępem i komentarzami opatrzył Zdzisław Pentek, 2017

4. Geoffroy de Villehardouin, Zdobycie Konstantynopola, z języka starofrancuskiego przetłumaczył, wstępem i komentarzami opatrzył Zdzisław Pentek, 2018