Menu Zamknij

Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwa Wydziału Historii UAM

Wydawnictwo Wydziału Historii UAM stosuje najwyższe standardy etyki wydawniczej, których celem jest przeciwdziałanie wszelkim nieuczciwym praktykom publikacyjnym. W naszej działalności uwzględniamy wytyczne Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics) https://publicationethics.org/

Obowiązki Wydawcy

 1. Kontrola przestrzegania zasad etyki wydawniczej oraz standardów wydawniczych.
 2. Dbałość, by teksty przysyłane do Wydawnictwa podlegały rzetelnej, merytorycznej ocenie, która jest dokonywana na podstawie recenzji niezależnych recenzentów zewnętrznych; ocenie podlega jedynie wartość naukowa tekstu, oryginalność podejścia badawczego oraz logiczna struktura wywodu; na ocenę nie mogą wpływać żadne pozamerytoryczne przesłanki (np. płeć, wiek, wyznanie, poglądy polityczne i inne).
 3. Przestrzeganie tajemnicy wydawniczej i niedopuszczanie do ujawnienia jakichkolwiek informacji poufnych, związanych ze zgłaszanymi do druku materiałami. Dopuszczeni do informacji w tym zakresie, poza recenzentami, są Dziekan Wydziału Historii UAM, Pełnomocnik Dziekana ds. Wydawnictwa, Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydawnictwa, Rada Wydawnicza oraz osoby, których obecność w procesie wydawniczym jest niezbędna.
 4. Obowiązkiem Wydawnictwa jest przeciwdziałanie potencjalnym konfliktom interesów między autorem/autorami, recenzentami, redaktorem naukowym/redaktorami naukowymi oraz osobami biorącymi udział w procesie wydawniczym.
 5. Na straży przestrzegania powyższych zasad stoi Rada Wydawnicza Wydawnictwa Wydziału Historii UAM sprawująca nadzór nad poziomem naukowym publikacji wydawanych przez Wydawnictwo oraz ich zgodnością z profilem naukowym Wydawnictwa.
 6. Decyzję o przyjęciu tekstu do publikacji podejmuje Dziekan Wydziału Historii UAM, uwzględniając opinie recenzentów oraz Rady Wydawniczej Wydawnictwa Wydziału Historii UAM.
 7. Dziekan Wydziału Historii UAM ma prawo do odrzucenia publikacji przy braku pozytywnych rekomendacji recenzentów oraz Rady Wydawniczej, a także w wypadku uzasadnionych podejrzeń stosowania nieuczciwych praktyk przez autora/autorów publikacji.
 8. Dziekan Wydziału Historii UAM ma prawo do wycofania publikacji już po wydaniu w razie ujawnienia zaistnienia niezgodności z zasadami etyki wydawniczej, dowodów na niewiarygodność wyników badań lub popełnienia plagiatu przez autora/autorów publikacji.

Obowiązki Autora

 1. Rzetelność naukowa w zakresie pracy badawczej oraz interpretacji wyników; wyniki badań powinny być opatrzone informacjami umożliwiającymi identyfikację źródeł oraz możliwość kontroli przytaczanych danych.
 2. Zgłaszanie do publikacji jedynie własnych, oryginalnych prac badawczych; cytowanie prac innych autorów oraz danych z innych publikacji powinno być opatrzone właściwymi, jednoznacznymi odsyłaczami; wszelkie udokumentowane ślady plagiatu czy nierzetelnych informacji dyskwalifikują publikację w zakresie możliwości wydania.
 3. Umożliwienie dostępu do danych, na bazie których została przygotowana publikacja, celem weryfikacji ich wiarygodności, również po wydaniu publikacji.
 4. Rzetelne wykazanie w bibliografii załącznikowej publikacji wykorzystanych w tekście.
 5. W przypadku umieszczania w tekście materiałów graficznych i ilustracyjnych nie będących dziełem autora/autorów lub gdy autor/autorzy nie posiadają do nich praw pozyskanie odpowiednich praw do publikacji od osób trzecich lub instytucji.
 6. W publikacji wieloautorskiej ujawnienie zakresu udziału poszczególnych autorów i bezwzględne przeciwdziałanie wszelkim przejawom nierzetelności naukowej (m.in. ghostwriting, guest authorship).
 7. Wprowadzenie zgłoszonych przez recenzentów lub redaktora wydawniczego niezbędnych korekt w zakresie błędów merytorycznych i stylistycznych; w przypadku gdy sam autor w trakcie procesu publikacji dostrzeże tego rodzaju błędy, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o nich redaktora wydawniczego publikacji.

Obowiązki redaktora naukowego (w odniesieniu do monografii zbiorowej)

 1. Decydowanie o zakresie publikacji, przyjmowanie do publikacji w ramach monografii zbiorowej tekstów na podstawie ich wartości merytorycznej, oryginalności badań i przejrzystości narracji.
 2. Dbałość o rzetelność i właściwy poziom naukowy monografii zbiorowej, wprowadzanie niezbędnych korekt, dla których redaktor naukowy powinien pozyskać akceptację osób będących autorów poddanego korekcie tekstu.
 3. Wycofanie z publikacji materiałów, w odniesieniu do których istnieje zasadne podejrzenie o stosowanie nieuczciwych praktyk naukowych i naruszanie zasad etyki wydawniczej.

Obowiązki Recenzenta*

 1. Ustalenie i zgłoszenie Radzie Wydawniczej możliwości zaistnienia konfliktu interesów między nim a autorem/autorami lub redaktorami naukowymi publikacji.
 2. Sporządzenie recenzji w wyznaczonym terminie lub niezwłocznie zgłoszenie Przewodniczącemu Rady Wydawniczej przeszkód uniemożliwiających terminowe wykonanie recenzji zgłoszonej publikacji.
 3. Przygotowanie recenzji z poszanowaniem zasad bezstronności i obiektywizmu, uwzględniającej jedynie wartość merytoryczną tekstu, przejrzystość i logiczny tok wywodu, zastosowanie właściwego aparatu naukowego i procedur badawczych; recenzje zawierające personalne uwagi w odniesieniu do autora publikacji nie będą uwzględniane.
 4. Zgłaszanie dostrzeżonych naruszeń zasad etyki publikacyjnej i przejawów nierzetelności naukowej. Wszelkie zastrzeżenia recenzenta powinny być gruntownie udokumentowane.
 5. Zachowanie poufności procesu recenzyjnego (tj. nieujawnianie recenzowanych materiałów ani jakichkolwiek informacji z nimi związanych osobom postronnym, niezwiązanym bezpośrednio z procesem wydawniczym).

*Szczegółowe obowiązki recenzenta zob. „Zasady recenzowania propozycji wydawniczych monografii autorskich bądź monografii wieloautorskich zgłaszanych do Wydawnictwa Wydziału Historii UAM.”