Menu Zamknij

Regulamin Rady Wydawniczej

Regulamin Rady Wydawniczej

Wydawnictwa Wydziału Historii UAM

§ 1

Określenie właściwości Rady

 1. Rada Wydawnicza (zwana dalej „Radą”) jest organem doradczym Dziekana Wydziału Historii UAM (zwanym dalej „Dziekanem”), powołanym na podstawie § 62, pkt. 3 „Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.

 2. Rada pełni funkcje doradcze w sprawach dotyczących Wydawnictwa Wydziału Historii UAM (zwanym dalej „Wydawnictwem”), a w szczególności:

 • kształtowania polityki wydawniczej Wydziału Historii UAM,

 • zapewnienia wysokiego poziomu naukowego publikacji wydawanych przez Wydawnictwo,

 • podejmowania inicjatyw wydawniczych,

 • promocji oferty wydawniczej.

§ 2

Skład Rady

 1. Rada składa się z:
  1. Przewodniczącego powołanego przez Dziekana z grona profesorów, profesorów uczelni i doktorów habilitowanych zatrudnionych na Wydziale Historii UAM

  2. pięciorga członków powołanych przez Dziekana z grona profesorów, profesorów uczelni i doktorów habilitowanych zatrudnionych na Wydziale Historii UAM

  3. sekretarza powołanego przez Dziekana z grona nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Historii UAM (bez prawa udziału w głosowaniach).

 2. Członków oraz sekretarza powołuje Dziekan w porozumieniu z kandydatem na Przewodniczącego Rady.

 3. Kadencja Rady trwa 4 lata.
 4. Zatwierdzenia Przewodniczącego, członków oraz sekretarza Rady dokonuje Rada Dziekańska Wydziału Historii UAM.

 5. W przypadku zaistnienia wakatu na jednym ze stanowisk w Radzie w trakcie trwania jej kadencji, Dziekan powołuje następcę zgodnie z powyższą procedurą.

§ 3

Kompetencje Przewodniczącego Rady

 1. Organizacja i koordynowanie prac Rady.

 2. Dbanie o wysoki poziom naukowy publikacji wydawanych przez Wydawnictwo.

 3. Nadzór nad pracami sekretarza Rady oraz dokumentacją działalności Rady.

§ 4

Kompetencje Rady

 1. Kształtowanie polityki wydawniczej Wydziału Historii UAM oraz zgłaszanie propozycji jej modyfikacji.

 2. Opiniowanie materiałów zgłoszonych do publikacji i rekomendowanie ich do wstępnego przyjęcia do wydania, z uwzględnieniem prezentowanych przez nie wartości merytorycznych oraz zbieżności z profilem Wydawnictwa i polityką wydawniczą Wydziału Historii UAM.

 3. Wyznaczenie recenzentów materiałów wstępnie przyjętych do wydania.

 4. Analiza recenzji i na ich podstawie przygotowanie rekomendacji ws. skierowania publikacji do wydania lub odmowy przyjęcia publikacji do wydania.

 5. Sporządzanie opinii w następujących sprawach:

  1. planu wydawniczego przedstawianego corocznie przez Pełnomocnika Dziekana ds. Wydawniczych (zwanego dalej „Pełnomocnikiem Dziekana”);

  2. sprawozdania rocznego Pełnomocnika Dziekana z wykonania planu wydawniczego;

  3. publikacji pracowników i studentów Wydziału Historii UAM wydawanych w innych wydawnictwach, ale dofinansowywanych przez Dziekana.

 6. Wykonywanie innych zadań związanych z polityką wydawniczą Wydziału Historii UAM, w tym m.in. proponowanie publikacji wydanych w Wydawnictwie do konkursów ogłaszanych przez podmioty zewnętrzne (stowarzyszenia, instytucje kultury, organy samorządowe itp.), dokonywanie okresowych przeglądów serii wydawniczych, proponowanie inicjatyw wydawniczych, opiniowanie działań promocyjnych Wydawnictwa.

§ 5

Procedury funkcjonowania Rady

 1. Posiedzenie Rady zwołuje i kieruje jego obradami Przewodniczący Rady lub osoba przez niego wyznaczona.

 2. Protokół z każdego posiedzenia Rady prowadzi sekretarz lub w razie jego nieobecności członek Rady wskazany przez Przewodniczącego.

 3. W posiedzeniu Rady, z głosem doradczym, uczestniczy Pełnomocnik Dziekana ds. Wydawnictwa lub osoba przez niego wskazana oraz Pełnomocnik Dziekana ds. promocji Wydawnictwa.

 4. W posiedzeniu Rady mogą brać udział, za zgodą Przewodniczącego Rady, osoby zaproszone przez Przewodniczącego, członków Rady oraz Pełnomocnika Dziekana.

 5. Posiedzenia Rady zwołuje, w zależności od potrzeb, Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Dziekana, Pełnomocnika Dziekana lub jednego z członków Rady.

 6. Posiedzenia Rady mogą odbywać się w siedzibie Redakcji, w formie zdalnej lub w trybie mieszanym (decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Rady).

 7. Uchwały Rady podejmowane są w drodze głosowania, zwykłą większością głosów wszystkich obecnych, uprawnionych do głosowania członków Rady.

 8. Głosowania Rady są jawne. W wyjątkowych wypadkach głosowanie można jednak utajnić na wniosek co najmniej 3 uprawnionych do głosowania uczestników Rady.

 9. Na koniec kadencji Rady jej Przewodniczący składa sprawozdanie z działalności na ręce Dziekana. Sprawozdanie przedstawiane jest Radzie Dyscypliny Historia UAM.

 10. W swoich pracach Rada kieruje się kryteriami naukowymi właściwymi dla dyscypliny historia, założeniami polityki wydawniczej Wydawnictwa oraz zasadami etyki publikacyjnej mającymi na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodnymi z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

§ 6

Przyjęcie i zmiany Regulaminu Rady

 1. Regulamin Rady Wydawniczej oraz wszelkie jego zmiany zatwierdza Rada Dyscypliny Historia UAM.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Dyscypliny Historia UAM.